FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

PSpice Advanced Analysis Option Datenblatt

PSpice Advanced Analysis
Rezultaty symulacji
Opcja PSpice Advanced Analysis jest używana razem z programem klasycznym symulatorem PSpice AD w celu poprawy wydajności projektowania oraz niezawodności urządzenia. Dodatkowo, dostępne są symulacje stresowe Smoke uwzględniające przekroczenie nominalnych parametrów związanych z wartościami rozpraszanej mocy, temperatury na złączach półprzewodnikowych czy napięcia między wybranymi wyprowadzeniami elementów. Analizy Monte Carlo oraz Worst Case pozwalają na zbadanie funkcjonalności urządzenia oraz wybranych parametrów przy załażeniu rozrzutu wartości elementów. Moduł Optimizer oferuje możliwość dopasowani wartości pojedynczych elementów oraz wartości modeli w celu osiągnięcia z góry założonych parametrów całego urządzenia.

Anzeige der empfindlichen Bauteile
Wynik symulacji Sensitivity

Sensitivity Analyse

Moduł Sensitivity Analysis pozwala na szybkie znalezienie elementów które mają największy wpływ na wybrane parametry całego urządzenia. Praktycznie polega to na wyliczeniu pochodnej dla każdego elementu obwodu której wartości pokazuje potencjalny wpływ rozrzutu wartości danego elementu na parametry wyjściowe urządzenia. Analiza pomaga znaleźć kompromis pomiędzy drogim zmniejszaniem tolerancji wartości dla krytycznych elementów a kosztem zmiany układowej części obwodu.

Ausfallwahrscheinlichkeit außerhalb der Spezifikation
Wynik symulacji Monte Carlo

Advanced Monte Carlo

Symulacja Monte Carlo statystycznie przewiduje zachowanie układu w sytuacji gdy poszczególne wartości elementów zmieniają się w ramach swojej tolerancji. Symulacja ta pozwala z góry założyć ilość wadliwych urządzeń produkowanych masowo. Graficzna reprezentacja wyników symulacji pomaga znaleźć słabe punkty projektu i docelowo spowodować zmiany układowe. Prawdopodobieństwo oraz kierunek zmian wartości elementów mogą być modelowane za pomocą różnych dystrybucji statystycznych.

Optimierung der Bauteilparameter
Optymalizacja wartości elementów

Optimizer

Program Optimizer pozwala na automatyczną, iteracyjną zmianę parametrów elementów i modeli w celu uzyskania najlepszego efektu końcowego definiowanego jako cel lub/i warunek konieczny. Celem może być tak prosty parametr jak maksymalne napięcie wyjściowe lub bardziej złożony jakim jest wartość częstotliwości odcięcia dla filtru dolnoprzepustowego.


Auswertung der überlasteten Bauteile
Wynik symulacji Smoke

Smoke Analysis

Analiza Smoke przewiduje przekroczenie dopuszczalnych parametrów użytych elementów elektronicznych. Parametry brane pod uwagę to między innymi: przekroczenie dopuszczalnej mocy, temperatury złącza czy dopuszczalnego napięcia miedzy wyprowadzeniami elementów. Ponieważ ciągłe przekraczanie takich parametrów prowadzi do zniszczeniu elementu to analiza Smoke porównuje wyniki klasycznej symulacji PSpice z tzn. bezpiecznym zakresem pracy każdego elementu. Przekroczenia tych wartości są obrazowane graficznie a wyniki odnoszą się do wartości średniej, RMS lub chwilowej.

Co–Simulation von Hard– und Software
Jednoczesna symulacja hardware plus software

MatLab SimuLink – PSpice Interface

Program do symulacji sprzętowej PSpice firmy Cadence Design Systems oraz program do symulacji oprogramowania MATLAB-Simulink firmy The MathWorks mają już zasłużoną renomę oraz ogromną liczbę użytkowników. Jeszcze do niedawna nie oferowano zadowalającej metody pozwalającej na wspólną pracę tych dwóch symulatorów. Wcześniej podejmowano próby ekstrakcji pojedynczych wartości z jednego systemu i przesyłania ich do drugiego w celu uzyskania logicznego połączenia. Połączenie takie pozwalało na pewne, bardzo przybliżone symulacje otrzymanego złożenia jako kompletnego systemu jednak brak prawdziwego sprzężenia zwrotnego nie dawał szansy na uzyskanie precyzyjnych rezultatów. Obecnie możliwe jest wzajemne sprzężenie wymienionych symulatorów dzięki interfejsowi SLPS (SimuLinkPSpice) firmy Cadence. Od teraz jest możliwa pełna symulacja urządzenia sterującego jako kompletnego systemu złożonego z części programowej i części sprzętowej przedstawionych odpowiednio za pomocą właściwych dla obu symulatorów modeli. W tej metodzie zakłada się, że program Simulink przejmuje rolę nadrzędną w stosunku do programu PSpice i pozwala na otwarcie kanału łączącego obydwa symulatory poprzez umieszczenie specjalnego bloku hierarchicznego tak jak to pokazano na rysunku nr 3. Ważną zaletą tego rozwiązania jest, że takie połączenie w żaden sposób nie determinuje osobnych i właściwych dla obu programów ustawień parametrów symulacji, co pozwala na jej przeprowadzenie z krokiem umożliwiającym zarówno uzyskanie wymaganej dokładności jak i zbieżności wewnętrznych metod numerycznych. Obydwie symulacje są synchronizowane automatycznie poprzez interfejs SLPS.